Beschermde diersoort

Per 1 januari 2017 is de nieuwe natuurwet van kracht in Nederland. Hij vervangt een drietal wetten, de Natuurbeschermingswet (1998), de Flora en Faunawet en de Boswet. Per provincie verschilt de Nieuwe Natuurwet t.a.v. sommige natuur. In Friesland geldt er ten aanzien van de steenmarter een speciale vrijstellingen op grond van de Verordening Wet natuurbescherming Frysln 2017. Deze is hier te vinden: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2016-6515.html. Vr 1 januari 2017 mochten steenmarters niet opzettelijk gevangen en verplaatst worden. Ook mocht je de verblijf, rust-, en of voorplantingsplaatsen niet vernielen. Nu (met de Nieuwe Natuurwet) mag dat wel. Echter!! Dit mag alleen onder begeleiding van een ecologisch ter zake kundige. En mag alleen binnen de bebouwde kom en ook alleen als de gemeente een door provinciale staten goedgekeurd soortbeheersplan heeft!

Advies ten aanzien van wegvangen

De Nieuwe Natuurwet is op 1 punt vrijwel onveranderd gebleven, steenmarters mogen nog steeds niet gedood worden. Hoewel het onder strenge voorwaarden onder de Nieuwe Natuurwet wel mag is het doorgaans onverstandig om steenmarters te vangen. Steenmarters leven territoriaal. Dat betekend dat in een territorium alleen 1 vrouwtje voorkomt en sporadisch een mannetje. Komt een territorium vrij, dan wordt dat territorium vaak binnen een week al weer ingenomen door een andere steenmarter. Het veelvuldig wegvangen van steenmarters (als dat al lukt) heeft tot gevolg dat territoria groter worden. En dat betekend weer, meer verblijfplaatsen binnen een territorium, meer voedsel en ook minder onderlinge strijd. En dit alles heeft tot gevolg dat steenmarters gemiddeld meer jongen gaan krijgen waardoor de populatie weer groeit. Vangen en doden van steenmarters werkt dus averechts. Het is veel effectiever om huizen ontoegankelijk te maken voor steenmarters. En als ze al binnen zitten geeft het meldpunt graag (gratis) advies hoe je steenmarters er weer uitkrijgt. Uiteraard blijft de steenmarter leven en hun jongen ook.